Sydney Restaurants Sydney Restaurants

Find Restaurants in Sydney

22.2
km

Xic Lo @ Sydney

215 Thomas Street, Sydney 

Telephone (02) 9280 1678

Distance calculated from Sydney

Serving Vietnamese.

 
 

Location

Start: Eg: 27 Sturt St, Glenelg